Frejlev-Vantore Skytteforening

1. (navn)
Foreningens navn er Frejlev Vantore Skytteforening. Foreningen er hjemhørende i Guldborgsund kommune.

2. (formål)
Stk.1. Foreningens formål er ved skydning som idræt og anden virke, at fremme det folkelige foreningsarbejde.

Stk. 2. Foreningen er en flergrenet forening, men med skydning som hovedformål. Foreningen kan oprette andre grene af skydesporten end traditionel skydning, her menes E-gaming, airsoft og hardball, bueskydning, jagtskydning samt fugleskydning.

3. (organisationer)
Stk 1. Frejlev Vantore Skytteforening skal være tilsluttet. D.G.I. Storstrømmen, eller dennes hovedorganisation.

Stk 2. Foreningen kan stå tilsluttet andre organisationer, når dette er formålstjenstligt og det ikke er stridende imod D.G.I`s vedtægter.

4.
(Nye medlemmer)

Stk. 1. Som medlemmer kan optages børn og voksne. Der har dansk statsborgerskab eller fast bopæl i Danmark. Foreningen kan dispensere herfra.

Stk. 2. Medlemmer over 15 år, skal kunne vandelsgodkendes af politiet.

5.
(Bestyrelsen)

Foreningen ledes af en bestyrelse på 6 til 8 medlemmer, og 1 suppleant. Der kan indvælges max 3 stk. forældre/værge eller bedsteforældre til barn/børn, der er medlem af foreningen. Dette vælges på generalforsamling. Alle valg til bestyrelsen gælder for en periode på 2 år. Der vælges halvdelen af de siddende antal personer i bestyrelsen i ulige og den 2anden halvdel i lige år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer. Bestyrelsen udvælger derefter poster(formand/leder) for de enkelte områder. Såsom riffel/pistol/børn og unge/indkøb, osv. Udover bestyrelsen vælges 2 bilags kontrollanter samt 1 suppleant dertil. Bilags kontrollanter og suppleanter vælges for et år af gangen.

6. (økonomi)
Stk. 1. Foreningens regnskabsår går fra 1/1 til 31/12.

Stk. 2. Kasserer fører foreningens regnskab, opkræver kontingent samt administrere foreningens pengemidler, alt under ansvar overfor bestyrelsen.

Stk. 3. For medlemmer med våben, skal kontingent være betalt senest 1. marts,

Stk. 4. For medlemmer uden våbenpåtegning, senest dagen før generalforsamling, for at opnå stemmeret. Kontingent indbetales for indeværende år frem.

Stk. 5. Ved manglende betaling, pålægges et rykkergebyr på 100 kr.

Stk. 6. for medlemmer med våbenpåtegning, pålægges gebyr på yderligere 200 kroner ved fremsendelse af SKV5, tilbagekaldelse af våbenpåtegning. For at tilbagekaldelse af våbenpåtegning kan annulleres skal rykkergebyr samt gebyr for fremsendelse af SKV 5 være betalt.

Stk. 7. Medlemmer der ikke har betalt kontingent, vil blive betragtet som udmeldt af foreningen. Indbetalt kontingent bliver ikke refunderet. Hvis medlem har våbenpåtegning i foreningen, skal udmeldelsen ske skriftligt til Formanden eller kassereren, af pågældende medlem, med mindst 2 mdrs. varsel og efter politiets gældende regler.

Stk. 8. Sponsorater og lign indtægt vil primært benyttes til ungdoms arbejde.

7. (generalforsamling)
Stk. 1. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ethvert medlem over 18 år er valgbart. Den ordinære generalforsamling afholdes inden udgangen af april måned.

Stk. 2. Ordinær generalforsamling indvarsles med mindst 3 ugers varsel ved opslag i foreningen og på hjemmesiden.

Stk. 3. Forslag fra medlemmer som ønskes behandlet på ordinær generalforsamling fremsendes til foreningens bestyrelse og skal være denne i hænde senest 2 uger før generalforsamling.

Stk. 4. Dagsorden på ordinær generalforsamling skal indeholde følgende punkter.

Valg af stemmetæller og dirigent
Aflæggelse af beretning
Forelæggelse af revideret regnskab
Behandling af forslag
Valg af bestyrelse og suppleant
Valg af bilagskontrollanter og suppleant
Eventuelt
8. (Forslag på generalforsamling)
Stk. 1. På generalforsamling afgøres sagerne ved almindelig stemmeflertal, dog kræves til udelukkelse af medlem, samt til ændring af eller tilføjelse til disse vedtægter mindst 3/4 af de angivne stemmer for forslaget.

Stk. 2. Skriftlig afstemning skal finde sted, når ønske herom er fremsat af en eller flere af de stemmeberettigede.

Stk. 3. Kun fremmødte medlemmer over 16 år er stemmeberettiget.

Stk. 4. Der føres referat over vedtagne beslutninger.

9. (Ekstraordinær generalforsamling)
Stk. 1. Ekstra ordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen.

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes såfremt det besluttes af en generalforsamling eller dersom mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter begrundet ønske herom.

10. (Bestyrelses møder)
Bestyrelsen holder møde så ofte det skønnes nødvendigt af formanden eller øvrige bestyrelse. Gyldige beslutninger kan kun træffes, når mindst 50% af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Der føres referat over vedtagne beslutninger. Ved stemmelighed er det formandens stemme der gældende.

11. (ejendom/lån)
Foreningen tegnes af formanden eller dennes stedfortræder og kasserer. Køb eller salg af fast ejendom, og ved optagelse af lån, Kræves godkendt på ordinær/ekstra ordinær generalforsamling.

12. (Medlemmer)
Stk. 1. Foreningens medlemmer og bestyrelse hæfter ikke personligt for de af foreningens indgåede forpligtigelser.

Stk. 2. Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue.

13. (Våben)
Da foreningen er berettigede til at give våbenpåtegning er foreningens bestyrelse forpligtet til at give orientering til politiet eller om fornødent til at tilbagekalde våbenpåtegning overfor er medlem der efter bestyrelsens skøn, af hvilken som helst årsag ikke længere bør være indehaver af en meddelt tilladelse til et våben.

14. (Opløsning)
Stk. 1. Beslutning om foreningens opløsning kan kun træffes på en i dette øje med særligt indkaldt, ekstra ordinær generalforsamling med deltagelse af mindst 3/4 af medlemmerne. Der kræves mindst 3/4 af stemmerne for at opløsningen kan ske.

Stk. 2. Såfremt generalforsamlingen ikke er beslutningsdygtig, indkaldes til nyt møde med 14 dages varsel. Dette møde er beslutningsdygtigt uanset fremmøde.

Stk. 3. Hvis foreningen opløses tilfalder alle dens ejendele D.G.I. Storstrømmen.

Vedtaget på ordinær generalforsamling

Kettinge den 29. april 2019